vida

Srdečne vás vítame vo vida!

Žijeme odbormi.

Náš svet života a práce sa stal za posledné roky rôznorodejším. Presne touto rôznorodosťou žije náš odborový zväz. vida zastupuje požiadavky 136.000 zamestnancov v oblasti dopravy a povolaní v oblasti služieb. Popritom je pre odborový zväz vida dôležitá kvalita života všetkých zamestnancov.

Odborový zväz vida je hnutím, ktoré je zaviazané svojim členom. Je rôznorodé, nezávislé a je súčasťou rakúskeho odborového hnutia. vida pripravuje stanoviská v záujme zamestnancov. vida je stabilnou a pokrokovou silou, v ktorej majú zamestnanci dôležité hodnotové postavenie. Predovšetkým sociálna spravodlivosť, hospodárske a na politiku zamestnanosti sa vzťahujúce opatrenia sú ťažiskom našej práce. vida sa hlási k demokratickej a zjednotenej Európe a aktívne sa podieľa na formovaní svojej budúcnosti. Rovnaké postavenie žien a mužov v hospodárstve a spoločnosti je súčasťou všetkých našich rozhodnutí. Odsudzujeme akúkoľvek formu diskriminácie a vylúčenia. Z tohto pohľadu sa usilujeme o sústavné zlepšovanie kolektívnych zmlúv.

Dôvera našich členov je základom nášho konania a našej práce. Vytvárame demokratické štruktúry, v ktorých sa môžu členovia realizovať a spolurozhodovať na rôznych úrovniach. Pomáhame pri zakladaní podnikových združení a pri starostlivosti o ne, podporujeme zamestnancov počas konfliktov na podnikovej úrovni a zastupujeme ich pri sporoch s ich zamestnávateľmi.

Radíme a podporujeme pri odbornom vzdelávaní a ponúkame dodatočné služby pre povolanie, kultúru a voľný čas. Motivovaní členovia a zamestnanecké rady od nás dostanú potrebné nástroje, aby sa mohli odborársko-politicky angažovať.

Für dich da! Gewerkschaft vida Johann-Böhm-Platz 1
1020 Wien
+43 (0) 1 534 44 79 +43 (0) 1 534 44 79 info@vida.at Alle Ansprechpersonen...